KUTARA MANAWA

Kitab Kutara Manawa adalah merupakan kitab perundang-undangan jaman kerajaan Majapahit yang merupakan gabungan dari kitab Kutaradharmasastra dan Manawadharmasastra, yang keduanya merupakan kitab perundang-undangan yang berlaku di India. Kitab Kutara-Manawa ini dalam Negarakertagama disebut dengan istilah agama yang hendaknya diartikan sebagai sebuah undang-undang.

Secara keseluruhan kitab Kutara Manawa ini terdiri dari 275 pasal yang lebih menitik beratkan kepada perkara-perkara hukum pidana (jenayah) disamping ada juga yang berkaitan dengan hukum perdata semacam perkawinan, mahar, jual-beli, hutang-piutang dan lain-lain.

Secara panjang lebar, kitab Kutara Manawa ini diulas dalam tulisan ini.